Mercy Trees

English

The fruit of 55 years of photography

It is more than half a century that Hans van Ommeren is under the spell of photography. It all started with the ‘magic box’ his grandmother gave him at the age of nine. Since then he never stopped looking, registrating images, trying out techniques, seeking for inspiration in books and museums, searching for everything that looked like a lens, and… never stopped working very hard.

He built his own studio, became a wellknown advertising photographer (in and outside The Netherlands) and kept on looking for new fascinations in the world of photography. Now, 55 years later, the time of deepening has come. “Now I only make work that is originated in my own mind’, says Hans van Ommeren about it.

Photo expressionist

So, photography as a sort of obsession. A voyage of discovery to find the right combinations of lenses, in order to realize a new visual language. Photographer Hans van Ommeren wilfully registers nature in intriguing images. He regenerates her on the basis of emotions. His re-creation makes a world arising in which ferns are poisongreen, mosses look like velvet, shadows have eccentric colours and waterdrops change into metaphores. A world of mysterious beauty that you want to enter, if you dare. A dream that takes your breath…

This unique visual condense of the reality is a result of interaction between the forming power of nature, the talent to abstract and the use of specially constructed lenses. It is the optical illusionism with which Hans van Ommeren meddles with the definition of photography. Van Ommeren: “A Photo shows the reality in an insistant way. But I want more from it. I want to express my emotive world and I give a chance to every beholder to interpret the image. It is my desire to fly from technology that detains fantasy. Sometimes I like to walk out of my profession…”.

With the camera in his hand Hans van Ommeren turns into the direction of painting. For him the work of expressionist Emil Nolde is a great source of inspiration. On this way the photographer creates a strong feeling between in- and expressionism. The wanted result is a imaginary re-creation of nature, driven by emotions. It is a phantasmagoric vision on the essence of being. As well in an universal as in a strictly private context. No painters palette is involved, but still the endresult seems to exist of paint- and chalk strokes. This has been caused by the surreal colours and mostly unsharp images. Hans van Ommeren is a master of sharpness in an out of focus area, like clair versus obscur. He can reproduce this beauty as no other photographer.  In his world of phantasy however there are always glimpses of reality. So… a true expressionist…

Hans van Ommeren’s ‘oeuvre’ is a confluence of two great passions: “ In the old days I loved to sketch and draw and I surely would have become a painter, if I would not have met photographer Max Koot, who became my most important teacher. If I would have become a good painter, I would have painted these same images instead of photograph them.’

But instead of catching them with a paintbrush he recorded the pictures of his imagination with a camera, without any form of editing or finishing. The more interesting this makes his work, because every photo only can be made once and thus is an unicum. “What nature makes happen, people cannot match”, says the dreamer with the realistic notion that behind transitoriness there is eternal beauty. Fascinated by this paradox Hans van Ommeren creates an absolutely new, unique photographic reproduction of nature images as a medium of a manifest, intensive inner life.

More than half a century has gone before this phase. All his life he dreamt of remarkable out of focus images. And it just did not succeed to catch them with his camera. Up till now! Because being limited by the restrictions of the prevailing technology was no option. So obsessively he went in search of combinations of lenses to be able to realize his dream. This journey lasted for eight years. Unusable lenses piled up in a box at the back of his studio. Other examples, mostly of old fabric he shoved behind the shutter of an analog Sinar P II and on top top of that the digital Hasselblad H4D 60. Heavily equiped he walked into the woods of Holland, Germany, Danmark, France, wherever, to shoot trees, skies, water and shores. “Nature is whimsical and unpredictable. Colours and forms are constantly changing. Sometimes I observe a tree for half an hour, sometimes even half a day. Just as long until the inner images announce themselves. That is how the serial ‘Mercy Trees’ came into existence”.

Translation Jan J. Bloeming

Nederlands

55 JAAR FOTOGRAFIE

Hans van Ommeren (1948) is al meer dan een halve eeuw in de ban van de fotografie. Het begon met de ‘toverdoos’ die hij op negenjarige leeftijd van zijn oma kreeg. Sindsdien is hij niet opgehouden met kijken, beelden vastleggen, lenzen zoeken, techniek bestuderen en uitproberen, inspiratie zoeken in boeken en musea én keihard werken.

Hij bouwde een studio, werd gerenommeerd reclamefotograaf in binnen- en buitenland en bleef zoeken naar nieuwe fascinaties binnen de fotografie. Nu, 55 jaar later, is het tijd voor verdieping. ‘Ik maak alleen nog maar werk dat in mijn geest huist.’

ILLUSOIR REALIST

Fotografie als obsessie. Een zoektocht naar een combinatie van lensdelen voor de realisatie van een nieuwe beeldtaal. Fotograaf Hans van Ommeren legt eigenzinnig en revolutionair de natuur in beelden vast. Hij ‘herschept’ haar op basis van emotie.

Zijn herschepping doet een wereld ontstaan waarin varens gifgroen zijn, mos fluweelzacht oogt, schaduwen bizarre kleuren hebben en waterdruppels een andere betekenis krijgen. Een wereld van een mysterieuze schoonheid die je wilt binnengaan, als je durft. Een wereld van de droom die je de adem beneemt.

Dit specifieke beeld van de werkelijkheid is het resultaat van een direct en spontaan samenspel van het vermogen om te zien, de vormwil van de natuur en een speciaal geconstrueerde camera. Het is een optisch illusionisme waarmee Hans van Ommeren tornt aan de definitie van de fotografie. ‘Een foto beeldt de werkelijkheid op een dwingende manier af. Ik wil meer dan dat, ik wil mijn gevoelswereld verbeelden. Aan deze beelden mag iedereen een eigen interpretatie geven. Mijn verlangen naar verdieping wordt een vlucht uit de fotografie. Ik neem afstand van de techniek die de werkelijkheid haarscherp weergeeft. Ik loop als het ware mijn vak uit.’

Met de camera in de hand neemt Hans van Ommeren de afslag richting schilderkunst – het werk van de expressionist Emil Nolde is een grote inspiratiebron, Het beoogde resultaat is een imaginaire herschepping van de natuur aangestuurd door emotie.

Het is een fantasmagorische visie op de essentie van het bestaan, zowel in een universele als in een strikt particuliere context. Geen verfpalet komt eraan te pas. Toch lijkt het eindresultaat met verfstroken of krijtstrepen te zijn ontstaan. Dat komt door de surreële kleuren. Hans van Ommeren is de meester van scherpte in onscherpte. Hij kan deze schoonheid als geen ander weergeven. In zijn fantasiewereld blijven hoe dan ook glimpen van de werkelijkheid te zien.

De expressie van deze illusoir realist is een samengaan van twee grote passies. ‘Ik hield vroeger erg van tekenen en was zeker schilder geworden, ware het niet dat ik fotograaf Max Koot ontmoette, die mijn leermeester werd. Zou ik een goed schilder zijn geworden, dan had ik deze beelden geschilderd in plaats van gefotografeerd.’ Maar in plaats van met een penseel legde hij de beelden uit zijn fantasie vast met een camera, zonder enige vorm van nabewerking, en dat maakt zijn werk des te interessanter. Want iedere foto kan maar een keer worden gemaakt en is dus een unicaat. ‘Wat de natuur doet, kan de mens nooit evenaren’, aldus de woorden van een dromer met het realistische besef dat vergankelijkheid eeuwige schoonheid bezit. In de greep van de fascinatie voor deze paradoxie creëert Hans van Ommeren een volstrekt nieuwe en unieke fotografische weergave van het natuurbeeld als drager van een apert en intensief gevoelsleven.

Hieraan ging een halve eeuw vooraf. Levenslang al droomt hij over merkwaardige, onscherpe beelden. Het lukte maar niet om ze met zijn camera vast te leggen. Tot nu. Want zich laten beperken door de vigerende mogelijkheden van de techniek was geen optie, hoewel hij zijn leven had gewijd aan de fotografie. Dus ging hij obsessief op zoek naar een combinatie van lenzen om zijn droom te kunnen waarmaken. Deze zoektocht duurde acht jaar. Onbruikbare lenzen stapelden zich op in een doos achterin zijn studio. Andere, veelal van oudere makelij, schoof hij achter de sluiter van de Sinar P en zijn digitale Hasselblad. Hiermee stapte hij de natuur in. Bossen in Nederland, Frankrijk, waar dan ook. Wolkenluchten, water, bomen, oevers. ‘De natuur is grillig en onvoorspelbaar. Kleuren en vormen veranderen constant. Soms kijk ik een uur lang naar een boom, soms wel een halve dag. Net zo lang totdat mij de innerlijke beelden worden voorgeschoteld.’

Aldus is de serie ‘Troostbomen’ ontstaan.

Gerrit Luidinga.

Deutsch

55 Jahre Fotograf

Hans van Ommeren ist schon mehr als ein halbes Jahrhundert im Bann der Fotografie. Es begann mit dem ‚Zauberkasten‘, einer Schachtel mit einer alten Kamera, Objektiven, Belichtungsmesser und anderem Fotozubehör aus den dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts, den er als neunjähriger von seiner Oma bekam. Seitdem hat er nicht aufgehört, die Welt um sich hin zu betrachten, sie in Bildern festzulegen, um sie verstehen zu lernen. Er untersuchte die technischen Mittel, probierte Objektive aus, ließ sich inspirieren von Büchern und besuchte Museen. Er arbeitete sehr intensiv an der Entwicklung seiner fotografischen Möglichkeiten. Er gründete ein Fotostudio und wurde ein angesehener Werbefotograf im In- und Ausland. Sein Erfolg hielt ihn nicht davon ab, nach neuen Faszinationen in der Fotografie zu suchen. Jetzt, 55 Jahre später, ist es Zeit für Vertiefung. „Ich mache nur noch Bilder, die in meinem Inneren wohnen.“

Bäume von einer magischen Expressivität, die trösten und bezaubern

Fotografie als Obsession. Die Suche nach einer Kombination von Objektiven, um eine neue Bildsprache zu verwirklichen. Fotograf Hans van Ommeren legt eigensinnig und revolutionär die Natur in Bildern fest. Er gestaltet die Natur aufs Neue aus seinem Gefühl heraus.

Seine Neuschöpfung lässt eine Welt entstehen, in der Farne giftgrün sind, Moos zart wie Samt, Schatten bizarre Farben haben und Wassertropfen eine andere Bedeutung bekommen. Eine magische Kraft, die von den Farben ausgeht. Eine Welt von einer mysteriösen Schönheit, in die man hineingehen möchte, wenn man es wagt. Eine atemberaubende Traumwelt.

Dieses spezifische Bild von der Wirklichkeit ist das Ergebnis eines direkten und spontanen Zusammenspiels von seinem Wahrnehmungsvermögen, den Formen der Natur und einer eigens gebauten Kamera. Es ist ein optischer Illusionismus, mit dem Hans van Ommeren die Definition der Fotografie in Frage stellt. „Ein Foto stellt die Wirklichkeit zwingend dar. Ich will aber mehr: ich will meine Gefühlswelt darstellen. Diesen Bildern darf jeder seine eigene Interpretation geben, denn ein jeder ist ein anderer im Sehen, im Verstehen und Empfinden. Mein Verlangen nach Vertiefung wird eine Flucht aus der Fotografie. Ich nehme Abstand von der Technik, die die äußere objektive Wirklichkeit haarscharf festlegt. Ich verlasse sozusagen mein Fachgebiet.“ Sein Ziel ist es, um durch Schärfe in der Unschärfe die Natur darzustellen, um auf diese Weise ein Gefühl auszudrücken.

Mit der Kamera in der Hand schlägt Hans van Ommeren den Weg zur Malerei ein. Das Werk des Expressionisten Emil Nolde ist eine große Inspirationsquelle für ihn. Die Bilder von Hans von Ommeren lassen uns ebenfalls träumen und fordern uns auf, zu horchen auf das Leben in unserem Inneren, auf unsere Gefühle. Das beabsichtigte Ergebnis ist eine imaginäre Neuschöpfung der Natur, hervorgerufen vom Gefühl, als wenn er das Mystische, das ihm in der Natur entgegentritt, in seiner Ursprünglichkeit versucht darzustellen. Wir werden berührt durch die Kraft und die Nuancen intensiver Farben und Formen. Farben sind nicht nur Farben, Formen nicht nur Formen. Er möchte mit seiner Kunst auf die geistigen Verflechtungen, die vom Himmel bis zum Abgrund reichen, aufmerksam machen. Er braucht dabei keine Farbpalette. Doch scheint das Endergebnis mit Farbstrichen oder Kreidelinien entstanden zu sein. Das wird verursacht durch die surrealistischen Farben und das größtenteils unscharfe Bild. Er kann diese Schönheit als kein anderer darstellen. In seiner Fantasiewelt kann man zugleich einen Schimmer der Wirklichkeit sehen.

In der Expressivität von diesem Meister der Schärfe in der Unschärfe kommen zwei großen Leidenschaften zusammen.“Ich habe früher sehr gern gezeichnet und wäre sicherlich Maler geworden, wenn ich nicht den Fotografen Max Koot begegnet wäre, der mein Lehrer wurde. Wäre ich ein guter Maler geworden, dann hätte ich diese Bilder gemalt und nicht fotografiert.“ Aber statt mit einem Pinsel legt er die Bilder seiner Fantasie mit der Kamera fest, ohne eine einzige Form von Nachbearbeitung, und das gerade macht sein Werk um so interessanter. Denn jedes Foto kann nur einmal gemacht werden und ist somit ein Unikat. „Was die Natur schafft, kann der Mensch nie schaffen“, in den Worten eines Träumers mit dem realistischen Bewusstsein, dass die Vergänglichkeit ewige Schönheit besitzt. Die Schönheit des Vergänglichen tröstet ihn. Im Bann der Faszination für dieses Paradox erschafft Hans van Ommeren eine vollkommen neues und einzigartiges fotografisches Bild der Natur als Träger eines deutlichen und intensiven Gefühlslebens.

Diese Entwicklung erstreckte sich über ein halbes Jahrhundert. Schon sein ganzes Leben träumt er über außergewöhnliche, unscharfe Bilder. Es gelang ihm aber nicht, diese mit seiner Kamera festzulegen. Bis jetzt. Denn sich einschränken zu lassen durch die Möglichkeiten der Technik wollte er nicht, da er ja sein Leben der Fotografie gewidmet hatte. Darum ging er obsessiv auf die Suche nach einer Kombination von Objektiven, um seinen Traum zu realisieren. Diese Suche dauerte acht Jahre. Unbrauchbare Objektive stapelten sich in einer Schachtel in der hintersten Ecke seines Studios. Andere, meistens von einer älteren Bauart, setzte er vor eine digitale Hasselblad. Damit ging er in die Natur. Wälder in den Niederlanden, in Frankreich, wo immer auch. Wolken , Wasser, Bäume, Ufer. „Die Natur ist bizarr und unvorhersehbar. Farben und Formen ändern sich ständig. Manchmal schau ich mir eine ganze Stunde einen Baum an, manchmal einen halben Tag. Gerade solange, bis innerliche Bilder in mir entstehen.“ Mit seinem sensiblen Wahrnehmungsvermögen und dem unstillbaren Verlangen, die Natur zu erfassen und seine Gefühle in fotografischen Bildern darzustellen, als ob er den Wurzeln des Daseins in der realen Welt auf die Spur kommen möchte, ist die Serie Trostbäume entstanden.

Gerrit Luidinga
Maria Margraf

Francais

55 années de photographie

Depuis plus d’un siècle déjà, Hans van Ommeren est passionné par la photographie. Tout a commencé à l’âge de neuf ans, lorsque sa grand-mère lui offrit une lanterne magique. Depuis, il n’a pas cessé de regarder, de capter les images, dénicher des objectifs, étudier et essayer des techniques, de chercher l’inspiration dans la littérature ou les musées, mais surtout, il a travaillé avec acharnement. Il a monté son propre studio, est devenu un photographe publicitaire renommé aussi bien dans son pays qu’à l’étranger, tout en continuant ses recherches vers d’autres fascinations dans le domaine de la photographie. Aujourd’hui, 55 ans plus tard, c’est le temps de l’approfondissement. « Je photographie seulement ce qui habite déjà mon esprit».

Un révisionniste fantastique

La photographie comme obsession. La recherche d’un assemblage de différentes parties d’objectifs au service de la réalisation d’un langage de l’image renouvelé. Le photographe Hans van Ommeren montre la nature sous un jour révolutionnaire et très personnel. Il la recréé en partant de l’émotion. Un courant nouveau est né : le révisionnisme fantastique.

Cette régénération permet de découvrir un monde où les fougères sont d’un vert criard, les mousses ressemblent à du velours, les ombres se parent d’étranges couleurs et les gouttes d’eau expriment tout autre chose. Un monde à la beauté mystérieuse dans lequel on a envie d’entrer, si on ose. Un monde onirique à couper le souffle.

Cette image spécifique de la réalité est le fruit d’un jeu direct et spontané entre la capacité de découvrir les formes que la nature a voulu créer, et un appareil photographique spécialement fabriqué pour cela. En fait, Hans van Ommeren cherche à faire de la définition de la photographie une illusion d’optique. «Une photo montre la réalité de manière impérative. Je veux aller au-delà, je veux mettre en images le monde du ressenti qui est mien. Chacun peut ainsi interpréter ces images à sa façon. Mon désir d’approfondissement me permet ainsi d’échapper à la photographie. Je m’éloigne de la technique qui reproduit trop précisément la réalité. C’est comme si je m’émancipais de mon métier ».

Son appareil photographique à la main, Hans van Ommeren flirte avec la peinture. Il s’inspire largement du travail de l’expressionniste Emil Nolde et pose ainsi les fondements d’un courant nouveau : le révisionnisme fantastique. Le résultat est une recréation imaginaire de la nature dont le moteur est l’émotion. C’est une vision fantasmagorique de l’essence de l’existence, tant dans un contexte universel que particulier. Aucun échantillon de couleurs n’intervient, pourtant, on dirait que le résultat final est le fruit de coups de pinceaux ou de traits de craie. Cela provient des couleurs irréelles et d’une image très souvent floue. Hans van Ommeren est maître de la netteté et du flou. Il sait rendre cette beauté comme personne. Mais son monde imaginaire laisse quand même entrevoir des soupçons de la réalité.

L’expression de ce révisionniste fantastique va de pair avec deux grandes passions. « Autrefois, j’aimais beaucoup dessiner et je serais sûrement devenu artiste peintre si je n’avais pas rencontré Max Koot, qui est devenu mon maître. Si j’avais été un peintre de talent, j’aurais alors peint ces images au lieu de les photographier ». Mais au lieu de les représenter avec un pinceau, il fixe sans aucune retouche, les images de son imaginaire, à l’aide d’un appareil photographique. Ceci rend son travail d’autant plus intéressant. Car chaque photo ne peut être prise qu’une seule fois et par là, est unique. « Un être ne pourra jamais égaler ce que fait la nature », déclare-t-il, paroles d’un rêveur qui a la conscience réaliste de la beauté contenue dans l’impermanence éternelle. Pris dans la fascination de ce paradoxe, Hans van Ommeren créé une reproduction photographique absolument nouvelle d’une image de la nature porteuse d’une vie affective évidente et intense.

Avant d’en arriver là, un demi-siècle s’est écoulé. Sa vie durant, il a rêvé d’images étranges et floues. Il n’arrivait pas à les fixer avec son appareil photographique. Jusqu’à aujourd’hui. Bien qu’ayant voué sa vie à la photographie, dépendre des limites de la technique ne pouvait être une option. Obsessionnellement, il est donc parti à la recherche d’une combinaison d’objectifs qui lui permettraient de réaliser son rêve. Cette quête a duré 8 ans. Des objectifs inutilisables s’empilaient dans une boîte au fond de son studio. Il en glissa d’autres, pour la plupart de fabrication ancienne, derrière l’obturateur d’un appareil Hasselblad numérique. C’est avec lui qu’il est parti dans la nature. Dans les bois aux Pays-Bas, en France, n’importe où. Cieux nuageux, eau, arbres, berges. « La nature est capricieuse et imprévisible. Formes et couleurs sont en constante évolution. Il m’arrive parfois de regarder un arbre une heure durant, parfois une demie journée. Aussi longtemps qu’il faut pour que les images intérieures se précisent ». C’est ainsi qu’est née la série des Arbres Consolants.

Gerrit Luidinga